Vision & Mission

MISSIE

Ons, die Hoërskool Aliwal-Noord, strewe daarna om ‘n omgewing te skep waarin elke leerling in sy totaliteit, volgens sy eie potensiaal, maksimaal ontwikkel.

AUDENTIOR ITO – DAADKRAGTIG VORENTOE

VISIE

Vir die Hoërskool Aliwal-Noord gaan dit om die kind en staan Christus sentraal in alles wat die kind raak. Dit is dan ons strewe om vanuit bogenoemde uitgangspunt elke kind tot sy volle akademiese potensiaal te laat ontwikkel en as gebalanseerde mens sy talente op sportgebied en kulturele gebied maksimaal te laat gedy.

In die proses wil die skool die gemeenskap en ouerhuis as vennote betrek om, op ‘n geordende en verantwoordelike wyse, ‘n finansieel geborge omgewing daar te stel waarin bogenoemde bereik kan word.

MISSION

We at the Aliwal North High School strive for an environment in which every pupil will develop fully according to his potential.

AUDENTIOR ITO – BOLDLY FORWARD

VISION

Everything at the Aliwal North High School revolves around the child with Jesus Christ as the centre of all that affects the child. With this as a premise, we will strive for the development of every child’s full academic potential combined with the maximal development of the child’s sporting and cultural talents so that he may become a well balanced human being.

In this process the school wishes to utilize and involve the community and parental home as partners to establish in an orderly and responsible manner a financially secure environment in which we may achieve our goal.